Regulamin

 1. Organizatorem Rajdu samochodów terenowych „Kamyki 2017” są członkowie Stowarzyszenia Sudetyoffroad. Celem imprezy jest integracja środowiska off-roadowego.
 2. Do udziału w imprezie zostaną dopuszczone samochody 4×4 oraz SUV i ich załogi spełniające następujące warunki:
  – ważny przegląd techniczny pojazdu
  – ważne ubezpieczenie OC
  – ważne prawo jazdy
  – masa własna w dowodzie rejestracyjnym min 850kg
  – DMC pojazdu do 3,5t
  – kierowca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać ważne prawo jazdy min. Kat. B
  – kierowca i pilot nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu ani żadnych środków odurzających.
 3. Załoga pojazdu składa się z dwóch osób: kierowcy i pilota.
 4. Pojazdy będą podzielone na cztery klasy:      

Seryjne– dla samochodów nieciętych, bez zewnętrznych klatek bezpieczeństwa (wciąż wyglądających jak seryjne). Dopuszczalne są modyfikacje zawieszenia, masywniejsze zderzaki i progi, bagażniki, oraz agresywne bieżniki opon.

Obrzyn-dopuszczalne wszelkie modyfikacje, jednakże między słupkiem A i słupkiem B musi być karoseria pochodząca z oryginału. Zamiennie dopuszczana jest modyfikacja seryjnego nadwozia od poziomu szyb w górę (dach oparty na konstrukcji klatki bezpieczeństwa), jednakże w tym przypadku musi pozostać seryjny obrys samochodu (dopuszczalne są drobne przeróbki oryginalnej części nadwozia, np. brak drzwi.).  Obowiązkowa klatka bezpieczeństwa.

Zmota – bez ograniczeń jeżeli chodzi o przeróbki. Obowiązkowa klatka bezpieczeństwa.  

UTV– Pojazdy startujące w tej klasie mogą mieć masę własną poniżej 850kg, jednakże mają zachowywać wszystkie cechy samochodu (nie będzie możliwości dopuszczenia pojazdu typu quad). Obowiązkowa klatka bezpieczeństwa Brak ograniczeń w przeróbkach.

Organizator może przepisać załogę do innej klasy, jeżeli stwierdzi, że dane auto jest zmodyfikowane niezgodnie z regulaminem danej klasy.

 1. Trasę przejazdu załogi muszą pokonywać zgodnie z roadbookami, mapami i oznaczeniami (biało-czerwone taśmy). Niedozwolone jest poruszanie się innymi drogami niż oznaczone i naniesione na roadbooku lub mapie (chyba, ze wymaga tego dojechanie do PKP) oraz poruszanie się „pod prąd”.
  Podczas pokonywania trasy, uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego, a na drogach gruntowych, prędkość maksymalna to 40km/h.
  Należy zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się drogami asfaltowymi (są bardzo wąskie, a występuje na nich ruch obustronny)!!!
 2. Start załóg, na etap, będzie następował co 1 minutę. Dozwolone jest zdobywanie pieczątek nie po kolei. Jeżeli któraś z załóg spóźni się na start, jej czas będzie liczony od momentu kiedy zgodnie z listą powinna wyruszyć.
 3. Wszystkie miejsca rozmieszczenia Punktów Kontroli Przejazdu są poza trasą (obok trasy), a niektóre z nich, nie będą bezpośrednio z niej widoczne. Podczas zdobywania, bądź czekania na możliwość zdobycia PKP, samochód nie powinien blokować drogi, oznaczonej w roadbooku i na mapach strzałkami, innym pojazdom. Jeżeli przed którymś z PKP tworzy się kolejka, załoga powinna pojechać dalej i wrócić do danej pieczątki w kolejnym okrążeniu (o ile będzie to konieczne).
 4. Punkty Kontroli Przejazdu (PKP) mają różne stopnie trudności. Jeżeli uważamy któryś z PKP za zbyt trudny, nie musimy go zdobywać (nie ma obowiązku zdobywania wszystkich pieczątek, za wszelką cenę).
 5. Pieczątki nieczytelne, bądź te, które będą przybite w miejscu do tego nieprzeznaczonym, nie będą brane pod uwagę.
 6. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz używania wyciągarek elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych, itp. Każde użycie tego typu wyciągarki, bądź jej rozplombowanie, wiąże się z dyskwalifikacją. Dopuszczane jest używanie jedynie wyciągarek napędzanych siłą ludzkich mięśni.
 7. Limit czasu na przejechanie całej trasy od startu do mety wynosi 8 godzin. Załogi, które nie zmieszczą się w czasie, zostaną zdyskwalifikowane.
 8. Limit załóg wynosi 70 w sumie dla wszystkich klas..
 9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.03.2017r. lub do zapełnienia się listy startowej.
 10. Wpisowe na imprezę wynosi 400 zł od załogi (kierowca+pilot) płatne w 2 ratach:
  – zadatek w kwocie 250 zł do dnia 31.03.2017 przelewem na konto wskazane w e-mailu potwierdzającym przyjęcie na listę. Liczy się data wpływu na konto, dopiero wpłata zadatku wiąże się z przyjęciem na listę startową.
  – dopłata w kwocie 150 zł na miejscu w bazie imprezy podczas rejestracji załóg.
 11. Jeżeli będą wolne miejsca, istnieje możliwość zapisania się na starcie. W tym przypadku wpisowe wynosi 450zł płatne z góry. Na 1 miesiąc przed terminem imprezy zadatek nie będzie zwracany bez względu na przyczyny rezygnacji z uczestnictwa.
 12. O kolejności startu decyduje kolejność wpłat.
 13. Podczas imprezy, za każdą zdobytą pieczątkę, przyznawany jest 1pkt.
  W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez więcej niż jedną załogę jako dodatkowe kryterium będzie rozpatrywany czas pokonania całej trasy dla klasy Seryjnej, a dla klas Obrzyn, Zmota i UTV, wyznaczonego odcinka (OS czasowy).
 14. Załogi zobowiązują się, iż nakleją na samochód biorący udział w imprezie wszystkie naklejki dostarczone przez organizatora, na cały czas rajdu.
 15. Za wyrządzone szkody w mieniu, zdrowiu i życiu osób postronnych lub innych startujących odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. W przypadku wyrządzenia przez załogę jakichkolwiek szkód poza trasą rajdu, organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych sprawców poszkodowanym.
 16. Każdy samochód biorący udział w imprezie musi być wyposażony w: solidne zaczepy, sprawną gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową, punkt do zaplombowania karty połączony na stałe z nadwoziem.
 17. Podczas imprezy obowiązuje jazda w kaskach (dotyczy klas Obrzyn, Zmota i UTV) i pasach bezpieczeństwa. Każdorazowe nieprzestrzeganie tego punktu będzie powodować karę 1 godziny doliczonej do końcowego czasu. W klasie Seryjnej także zalecana jest jazda w kaskach.
 18. Obowiązuje całkowity zakaz niszczenia oznaczeń trasy (zrywanie taśm, pieczątek itp.) pod groźbą dyskwalifikacji.
 19. Regulamin może ulec zmianie. Jeżeli to nastąpi, uczestnicy zostaną poinformowani przed startem.
 20. Każdy uczestnik w rajdzie bierze udział na własną odpowiedzialność i nie będzie miał żadnych roszczeń wobec organizatorów Rajdu Kamyki 2017.
 21. Podczas rajdu jest całkowity zakaz korzystania z pomocy samochodów niebiorących udziału w imprezie, chyba, że będzie to wcześniej ustalone z Organizatorem i za jego zgodą.
 22. Podczas rajdu jest całkowity zakaz korzystania z pomocy osób niebiorących udziału w imprezie, a na odcinku czasowym także innych załóg, które aktualnie nie znajdują się na OS.
 23. Naprawy samochodów mogą być dokonywane tylko w miejscach, w których nie blokują przejazdu, oraz możliwości zdobywania pieczątek innym uczestnikom.
 24. Jeżeli przy pieczątce tworzy się kolejka, załoga zdobywająca PKP ma czas na jej zdobycie 10 min. Jeśli nie uda się tego zrobić w tym czasie, powinna ustąpić innym oczekującym, przed kolejnym podejściem.
 25. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie zdjęć, filmów i innych materiałów z ich udziałem, zrobionych podczas imprezy, na potrzeby prasy, telewizji, oraz promocji imprez organizowanych przez Sudetyoffroad.